Transportowanie towarów niebezpiecznych jest jednym z najważniejszych aspektów logistyki, które wymagają bardzo specjalistycznej wiedzy i wnikliwych procedur. W dzisiejszym artykule przedstawimy najistotniejsze zasady i procedury, dotyczące transportu towarów niebezpiecznych.

Kwalifikacja towarów niebezpiecznych
Transportowanie towarów niebezpiecznych wymaga odpowiedniej kwalifikacji tych towarów. Aby uzyskać tę kwalifikację, należy odnosić się do specjalnego kodeksu funkcjonowania oraz stosować międzynarodowe przepisy, takie jak:

 • Międzynarodowy Kodeks do Przewożenia Towarów Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous Goods Code – IMDG Code),
 • Europejskie Porozumienie o Przewozie Towarów Niebezpiecznych Drogą (ang. European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road – ADR),
 • Przepisy dotyczące transportu lotniczego (ang. International Civil Aviation Organization, ICAO).

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych obejmuje 9 klas, w zależności od rodzaju zagrożenia, które mają dla środowiska. Na przykład:

 • Klasa 1: Materiały wybuchowe,
 • Klasa 2: Gazy,
 • Klasa 3: Ciecze łatwopalne,
 • Klasa 4: Substancje łatwopalne,
 • Klasa 5: Substancje utleniające,
 • Klasa 6: Substancje toksyczne,
 • Klasa 7: Materiały promieniotwórcze,
 • Klasa 8: Substancje żrące,
 • Klasa 9: Różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Sprawdzenie warunków przewozu
Kiedy towar jest już zakwalifikowany, należy sprawdzić jego warunki przewozu. Dotyczy to m.in. odpowiedniego opakowania i oznakowania, jak również dokładnej oceny ryzyka w trakcie transportu. Konieczne jest również określenie, jakie środki bezpieczeństwa powinny być zastosowane, takie jak zabezpieczenie przed wyciekiem, zapobieganie pożarom itp. Wszystkie te sprawy są ściśle związane z klasą towarów, jak również z rodzajem pojazdu, który będzie wykorzystywany do przewozu.

Identyfikacja towarów niebezpiecznych
Podczas przewozu, konieczne jest dokładne i jednoznaczne oznaczenie przewożonych towarów niebezpiecznych. Oznaczenie obejmuje odpowiednie tabliczki, etykiety, oznakowania, itp. Muszą one być łatwe do zrozumienia i zauważenia, zarówno dla kierowców, jak i dla innych pracowników, którzy będą zajmować się przemieszczaniem towarów z jednego miejsca na drugie.

Procedury awaryjne
W przypadku awarii, konieczne są odpowiednie procedury awaryjne. Zanim w ogóle rozpocznie się transport, należy dokładnie wytyczyć plan działania w razie wypadku. Należy określić miejsce ewentualnej awarii, odpowiednie procedury ratunkowe oraz instrukcje dotyczące ewakuacji. Takie procedury muszą być przeszkolone wszystkich pracowników, którzy będą uczestniczyć w transporcie.

Podsumowanie
Transportowanie towarów niebezpiecznych wymaga bardzo szczegółowego podejścia, rozpoczynając od właściwej kwalifikacji towarów, przez sprawdzenie warunków przewozu, identyfikację towarów, aż po określenie procedur awaryjnych. Bezpieczeństwo jest tutaj absolutnym priorytetem, dlatego istotne jest, aby przestrzegać wszystkich przepisów, jakie obowiązują w międzynarodowym przewozie towarów niebezpiecznych.